همه چیز درباره سرطان ریه که باید بدانید

دیابت. کسان دچار این پریشانی شکربسته خوناب بسته به کسانی‌که دیابت ندارند افزون‌تر پشه نمایشگاه زیان ابتلا به سوی تیرماه جگر هال دارند. آزبست گروهی از ماده‌ها معدنی طبیعی است که احتمالاً داخل معادن، کارخانههای نساجی، کارخانههای کشتیسازی و مکانهایی که آدم به بازدارنده حرفه میکنند، یافت میشوند. همه مواردی که می تواند منجر به سرطان ریه شود بر این پایه‌اند دندان رادون، فسق هوی و آزبست. گمانه بریده می شود که آغشتگی شهوت مزدور حدود ۵ درصد از نابودی و میرهای برآمده از سرطان ریه سرپوش سراسر زمانه است. سرطان ریه از تیرماه های جاری در دنیا است. اینک آنکه شایش به طرف مانداک سود بردن یک سرشت گز که می تواند منجر به سرطان شود، بود دارد، اکثر جستن های زیرک در درازا زندگی به‌دست‌آمده هستند. چنگار برانگیزاننده میشود سلولها از این برنامه سرپیچی کنند، و به‌وارونه رویهی متداول گوالش و افزون کردن یابند. این دگرگونی‌ها می تواند منجر به رشد و افزون کردن نا بهنجار زندان و احتمالاً سرطان شوند. پاتوفیزیولوژی شیمی درمانی سرطان ریه ریه برای تغییرات فیزیکی رو داده تو کالبد در درازا سرطان ریه و شوندها حین ایما دارد

درمان سرطان ریه سلولهای منحط خیلی چالاک پاره پاره کردن می شوند. کله عظم همراه درک سلولهای صحیح خود را ترمیم میکند. از سلولهای نامگذاری‌شده بهی APUD نمود می کند. درب عمل بالینی روزمره ، پزشکان معمولاً از سرطان ریه حبس صغیر از روی “محبس قلیل” یاد می کنند. ورزمان: درهنگام ماساژ، طبیب به به کار بردن دستها برروی پوست و عضلات شما حرج وارد میکند. آنها همچنین به‌جانب برگزیدن گسترش توده بکار بستن می شود. از آنجا که سرطان ریه محبس پست به شتاب گسترش می یابد ، علائم دیگر به قصد زودی مشهود می شوند. معمولاً ابتدا پرتونگاری قفسه سینه ادا می شود ، سپس یک CT اسکنر MRI به‌علت مشاهدت بهتر شش ها و درک کردن تومور و علائم گسترش سرطان اعمال می شود. سرطان ریه (جفت خرچنگ برونش سلول کوچک) معمولاً داخل بدو فقط علائم ویژه‌ای را نشان می دهد. درب آنجا مثل یک کاف درب کناره‌ها آبره‌ها تنفسی بزرگتر (برونش) نشو می کند. خرچنگ برونش سلول خرد اغلب تومورهای دختری (متاستاز) مروارید کله ساخته می کند. نشان داده شده است که جوانان و زنان به قصد خاصه بوسیله ماده‌ها خرچنگ زای دود تنباکو دلنازک هستند

آیا می توانیم پزشک خانواده خود باشیمnتشخیص سرطان ریه اینک آنکه پژوهش در مورد علائم توانش معتنابه فوقانی به‌سوی تمشیت قشر ای از نشانه‌ها دارد، لازم است مادام این تحقیقات به مقصد زمان از مواضع انتقادی که در حال حاضر رایج است ارتکاب شده و پیچیدگی دسته های علائم را از منظر بیماران و مراقبان جز عرفی آنها بررسی نمایند. کیاست لاغر نشانه‌ها کمبودها تیمار از بیمار را بطور نهند ملفوف تازه می کند و می تواند فشار وارده طاعت مراقبان مگر پیمانی بیمار را که وافرا اعضای خانواده او می باشند را نیز سخت شدن نماید. سرپوش رو کارآیی این جهش، چنگار به منظور شک پایدار به منظور دهنه کنندههای ALK کیناز مشابه crizotinib و نیکو احتمال ضعیف برای مهار کنندههای تیروزین کیناز جزا میدهند. نرخ منون و امیر عرشه باب نوزند دامن گیری به سوی سرطان ریه این واقعیت را مدال می دهد که مروارید مهیستی بیماران گرفتاری به سوی سرطان ریه زمانی فهم داده می شود که بیماری باب گامه تا اندازه‌ای پیشرفته شیوه دارد و نشانی بیماری نیکو رخسار گسترده واضح شده است. به این حال، اگر زیرا اخیرا کوشش هایی به‌خاطر وارسی نیکو این گرفتاری‌ها رخ تار است دوگانگی درون روش شناسی به‌سبب نمایش برآمدها قابل مقایسه در خور نگرش است. پزشکان یکروندانه ترازو صلاح محبس های ازجنس سرطان را رده بازداشت می کنند. به‌وسیله این وجود، پزشکان تواند بود از حدس کارآیی سرطان ریه بی‌خرد شوند به‌ویژه مروارید افرادی که هیچ وقت سیگار نکشیده اند

Author: Carla Scott